Wisdom of life

Monthly Archives: February 2013

Cyfarfod i Drafod y Daith Feicio – 6ed o Fawrth – 7:30 Tafarn y Ffermwyr
Taith Feicio

Amserlen Drafft ar gyfer taith feicio o’r  Bala i Langyndeyrn: 7-9 Mehefin 2013 Pwrpas y daith Pwrpas y daith yw cofio brwydrau a gollwyd i achub cymunedau rhag boddi yn Llyn Celyn (Tryweryn), ger Y Bala, Llyn Clywedog ger Llanidloes, a gafodd ei foddi yn ogystal i gyflenwi dŵr ar gyfer Lloegr, a Llyn Brianne, a dyma lle benderfynwyd adeiladau yr argae yn hytrach na Chwm Gwendraeth Fach ac yn olaf wrth gwrs byddwn yn gorffen ein taith ym Mhwm

Read more
Detholiad o luniau o’r cyfnod 1959 – 1965
Clo'r Clwydi
Noson Peint a Phennill yn Nhafarn y Ffermwyr 26ain Ionawr 2013
Mererid Hopwood

Cynhaliwyd noson arbennig yn Nhafarn y Ffermwyr Llangyndeyrn yng nghwmni Tudur Dylan, Mererid Hopwood, Arwel John a dau aelod o’r band Bromas sef Llew Hopwood ac Owain Huw. Diolch yn fawr iddynt am eu cyfraniad clodwiw ag am noson fythgofiadwy. Trefnwyd y noson gan aelodau o’r Pwyllgor Dathlu a diolch yn arbennig i Mrs Pugh am wneud y cysylltiad gwreiddiol. Fe gawsom gyfuniad o farddoniaeth ysgafn a dwys yn ogystal â detholiad o ganeuon yng

Read more