Wisdom of Life

Cyfansoddiad

“Pwyllgor Dathlu Achub Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth Fach.”

Cyfansoddiad a fabwysiadwyd ar yr 20fed Rhagfyr, 2011.

1.  Enw

Enw’r mudiad yw “Pwyllgor Dathlu Achub Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth Fach.”

2.  Nodau

Trefnu cyfres o weithgareddau i ddathlu hanner can mlwyddiant achub Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth Fach rhag cael eu boddi i greu argae a chronfa ddwr. Y gobaith ydyw cynnwys trawsdoriad o’r holl gymuned yn y dathliadau.

3.  Aelodaeth

(1)  Mae aelodaeth y Sefydliad yn agored i bawb yn y gymuned sydd â diddordeb mewn hyrwyddo’r nodau uchod.

(2) Bydd gan bob aelod un bleidlais.

(3) Gall y Pwyllgor Gwaith trwy bleidlais unfrydol ac am reswm da derfynu aelodaeth unrhyw unigolyn. Bydd gan yr unigolyn dan sylw yr hawl i gael ei glywed gan y Pwyllgor Gwaith, ynghyd â chyfaill, cyn bod penderfyniad terfynol yn cael ei wneud.

4.  Pwyllgor Gweithredol

Bydd y Pwyllgor yn cynnwys 17 o aelodau a fynychodd y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Tachwedd, 2011 (gweler Atodiad A) ac fe benodwyd y swyddogion canlynol:

  • Cyd-gadeiryddion: John M Thomas a David Thomas
  • Ysgrifenyddes: Diana Thomas – Laidlaw
  • Trysorydd: Christopher Smith

5. Cyfarfodydd y Pwyllgor Gweithredol a gweithgareddau

(1) Bydd y Pwyllgor Gweithredol yn sefydlu calendr o gyfarfodydd. Gall cyfarfodydd arbennig gael eu galw ar unrhyw adeg gan y Cadeiryddion neu gan unrhyw ddau aelod o’r Pwyllgor Gweithredol ar yr amod eu bod wedi rhoi dim llai na 4 diwrnod o rybudd i aelodau eraill y Pwyllgor.

(2) Y Cadeiryddion fydd yn cadeirio cyfarfodydd y Pwyllgor Gweithredol. Os bydd y Cadeiryddion yn absennol o unrhyw gyfarfod, bydd aelodau’r Pwyllgor Gweithredol sy’n bresennol yn dewis un o’u plith i fod yn gadeirydd cyn i unrhyw fater arall gael ei drafod.

(3) Mae cworwm yn bodoli pan fydd o leiaf pedwar aelod o’r Pwyllgor Gweithredol yn bresennol yn y cyfarfod.

(4) Rhaid i bob mater gael ei benderfynu gan bleidlais y mwyafrif o aelodau’r Pwyllgor sy’n bresennol. Yn achos nifer cyfartal o bleidleisiau, bydd gan y Cadeirydd yr hawl i ail-bleidleisio.

(5) Bydd cofnodion yn cael eu cadw gan yr Ysgrifenyddes a bydd yn cael eu cymeradwyo yn y cyfarfod dilynol.

(6) Gall y Pwyllgor sefydlu un neu fwy o is-bwyllgorau a fydd yn cynnwys tri neu fwy o aelodau o’r Pwyllgor Gweithredol.

6.  Derbyniadau a gwariant

(1) Rhaid i’r holl arian a gedwir gan y Pwyllgor gael ei dalu i gyfrif a weithredir gan y Pwyllgor Gwaith yn enw “Pwyllgor Dathlu Achub Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth Fach”.  Rhaid i bob siec a godir o’r cyfrif gael ei llofnodi gan o leiaf ddau aelod o’r Pwyllgor Gwaith.

(2) Ni ddylid defnyddio arian sy’n eiddo i’r Mudiad ond i hyrwyddo’r nodau.

7.  Cyfrifon

Dylai’r Pwyllgor Gweithredol gadw’r cofnodion ariannol a pharatoi cyfriflenni blynyddol, ynghyd â mantolen, a gaiff eu cyflwyno i aelodau’r Pwyllgor ar ddiwedd y flwyddyn ariannol a fydd yn diweddu ar 31 Mawrth, 2012.

(3) Dylai’r Pwyllgor sicrhau bod cyfriflenni’r mudiad yn cael eu harchwilio gan archwilydd  annibynnol.

8.  Cyfathrebu â deiliaid diddordeb

Bydd y Pwyllgor yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r deiliaid diddordeb am y datblygiadau o ran y dathliadau.

9. Mabwysiadwyd y cyfansoddiad

Mabwysiadwyd y cyfansoddiad hwn ar y dyddiad a grybwyllwyd uchod gan y rhai y mae eu llofnodion yn ymddangos ar waelod y ddogfen hon.

Cyd-gadeirydd: John M Thomas / David Thomas

Ysgrifenyddes: Diana Thomas – Laidlaw

Trysorydd: Christopher Smith.

 

                                                                                                                                    Atodiad A

Cyfarfod Pwyllgor Dathlu Achub  Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth Fach.

15ed Tachwedd, 2011.

Presennol 

Diana Thomas – Laidlaw   -  Ysgrifenyddes.

John M Thomas                   -  Cyd – Gadeirydd

Tyssul Evans                         -   Cynghorwr Sir

Alan Lewis                             -   Menter Cwm Gwendraeth

Jayne Broderick                   -  Ysgol y Fro

T J Arwyn Richards            -  Cyngor Cymuned

Peter Jones

Mary Pugh

Einir Griffiths

Brendan Griffiths

Hugh Williams

Robert Thomas

Gwydion Wynne

David Thomas                    – Cyd  – Gadeirydd

Mark Jones

Ann Richards

Christopher Smith