Cyfarfod i Drafod y Daith Feicio – 6ed o Fawrth – 7:30 Tafarn y Ffermwyr

  • admin
  • Wednesday, March 06, 2013
  • SA17 5BW
Taith Feicio

Amserlen Drafft ar gyfer taith feicio o’r  Bala i Langyndeyrn: 7-9 Mehefin 2013

Pwrpas y daith

Pwrpas y daith yw cofio brwydrau a gollwyd i achub cymunedau rhag boddi yn Llyn Celyn (Tryweryn), ger Y Bala, Llyn Clywedog ger Llanidloes, a gafodd ei foddi yn ogystal i gyflenwi dŵr ar gyfer Lloegr, a Llyn Brianne, a dyma lle benderfynwyd adeiladau yr argae yn hytrach na Chwm Gwendraeth Fach ac yn olaf wrth gwrs byddwn yn gorffen ein taith ym Mhwm Gwendraeth Fach lle brwydrodd y gymuned yn llwyddiannus yn y 60au rhag cael eu boddi.

Yn ystod taith 2013, mae hi’n bwysig i ni gofnodi cymaint o’r daith ag y bo modd a chael gwybod cymaint ag y gallwn am y cymunedau eraill y byddwn yn ymweld a dysgu am eu brwydr yn ôl yn y 50au a’r 60au. Mae angen i ni dynnu lluniau, fideo, trydar (@ Dathlu63), a blogio er mwyn diweddaru ein gwefan www.Llangyndeyrn.org. Gobeithiwn y byddwn yn cael darlledwr teledu i ffilmio’r daith fel rhan o’r dathliadau, ac i gofnodi’r stori trwy lygaid y bobl o’r cymunedau yr effeithiwyd arnynt gan y digwyddiadau hanesyddol. Gallai’r ffilm ei arddangos yn ystod  wythnos y dathliadau ym mis Hydref, a’i uwch-lwytho ar ein gwefan fel cofnod parhaol o’r daith.

Dyddiadau cau i archebu llety

Pob enw i’w gadarnhau erbyn 7yh Dydd Gwener 1af o Fawrth i Ian Jones. Bydd unrhyw un sy’n dymuno dod ar ôl y dyddiad /amser yma yn gorfod archebu eu llety eu hunain.

Briffio’r beiciwr

Bydd cyfarfod briffio ar gyfer pawb sy’n bwriadu beicio’r cyfan neu ran o’r daith (125 milltir i gyd) yn cael ei gynnal yn Nhafarn y Ffermwyr am 7.30yh ar ddydd Mercher y 6ed o Fawrth, lle byddwn yn mynd drwy’r daith yn ei gyfanrwydd ac yn esbonio’r cwrs, y darnau hawdd â’r darnau dim mor hawdd!! Bydd angen i ni drafod nifer o faterion: y beiciau, storio, cludiant, cerbydau cymorth; cynnal a chadw, diogelwch, hyfforddiant, dillad, cyflymder ac yn y blaen.

Amserlen

7fed Mehefin 2013

Teithio i’r Bala yn eich hamser eich hun.

2yp Beicio neu gyrru i Lyn Celyn (Tryweryn)

6:00yh  trefnu bwyd eich hunain yneich gwesty priodol neu gaffi / bwyty cyfagos

8.00yh  Tafarn Yr Eryod (Eagles Inn) Llanuwchlyn (tua 5-6 milltir i ffwrdd): Talwrn y Beirdd rhwng tîm Llanuwchllyn, Tryweryn, Cwm Gwendraeth, a Chrannog. Dylan Tudur  yw’r meurin, ac mae themau yn seliedig ar resymwaith y daith feicio

Aros yn eich gwesty priodol yn y Bala – White Lion a Phlas Coch

Dydd Sadwrn yr 8fed o Fehefin

7-8yb Brecwast (yn gynwysedig yn y pris)

8.30yb Beicwyr i gyfarfod ger y Llew Gwyn Bala a gadael yn teithio tuag at y De ar ffordd B4403, troi i’r chwith tuag at Bwlch y Groes (sef y ffordd fynydd uchaf yng Nghymru!!), a lawr y dyffryn tuag at Dinas Mawddwy. O’r fan honno teithio i’r De ar yr A470 i Mallwyd.

11yb (amcan amser) 20 milltir i fewn i’r daith, stopio yn Mallwyd am seibiant ganol bore – Brigands Inn, Mallwyd (I’w gadarnhau) (Pawb)

11.30yb (amcan amser) O Mallwyd, ewch tuag at y Dwyrain ar y A458 am ambell i filltir (tuag at Y Trallwng), a trowch i’r dde tuag at Pandy / Llanbrynmair. Cymherwch y B4518 i’r De tuag at Llanbrynmair (yn anelu at Staylittle / Llanidloes). Cyfle da i dynnu llun neu fidio yn Staylitte, wrth i ni ddilyn y ffordd oddi-amgylch Llyn Clywedog, ac anelu tuag at Llanidloes.

1.30yp (amcan amser) (41 milltir i fewn i’r daith). Seibiant am ginio yn Llanidloes (lleoliad i’w gadarnhau) (pawb)

2.30yp Gadael Llanidloes ar y B4518 ac anelu i’r De tuag at Rhayadr (tua 53 milltir i fewn i’r daith). Opsiwn i gael seibiant yn Rhayadr am tua 3:30 yp, neu parhau ar y A470 i’r De, yn uniongyrchol tuag at Builth, trwy Newbridge on wye (tua 61 milltir i fewn i’r daith).

4yp (amcan amser) Cyrraedd Llanfair-ym-Muallt (amcan amser o 66 milltir).

Aros mewn llety gwahanol o gwmpas Llanfair-ym-Muallt (Greyhound; Erris Villa, Smithfield House Guest & Woodland – opsiwn ar gyfer gwesty gwely a brecwast Pwll Gwilym, ond ychydig filltiroedd y tu allan i Llanfair-ym-Muallt ar y ffordd i Beulah). Trefnu prydau gyda’r nos ac adloniaint eich hunain.

Dydd Sul 9fed o Fehefin

Brecwast 7-8yb

8.30yb (man cyfarfod i’w gadarnhau) Gadael Llanfair-ym-Muallt i’r  Gorllewin ar yr A483 tuag at Cilmeri, a Beulah. Yn Beulah, ewch i gyfeiriad Llwyn Madoc (mae angen i ddilyn map yma ar ffyrdd bach), ac i fyny at ‘Risiau’r Diafol’ (ochr ogleddol Llyn Brianne)

11yb (amcan amser) Aros wrth wal y Llyn Brianne (DS Bydd cyfleoedd i gael llun wrth i ni feicio o’r Gogledd i’r De i ddiwedd yr argae).

11.30yb Gadewch Brianne gan anelu tuag at Lanymddyfri drwy Cilycwm. Cymerwch ‘ ffordd gefn gwlad’ o Lanymddyfri drwy Llangadog / Bethlehem, gan ddod i Ffairfach.

1yp (amcan amser) Seibiant i gael cino yn Llandeilo (lleoliad i’w gadarnhau)

2yp Gadael Llandeilo a chymryd y ffordd i Golden Grove, Dryslwyn a Llanarthne. Trowch i’r chwith yn Llanarthne ac ewch tuag at y Gerddi Botaneg ger Pothyrhyd. Yn Porthyrhyd, ewch tuag at Llanddarog ac  yna i lawr i Gwmisfael ac yn ôl i Langyndeyrn heibio giatiau Glan Yr Ynys (llun a chyfarfod pawb). Mae pawb, gan gynnwys plant yn beicio i lawr i’r pentref gyda’i gilydd.

4yp (amcan amser) Cyrraedd sgwâr Llangyndeyrn (Lluniau drws nesaf i’r gof golofn).

4.30yp Lluniaeth, bwyd a sgwrs yn Nhafarn y Ffermwyr, Llangyndeyrn!!

Y Daith

Mae’r daith yn gymysgedd o ddarnau hawdd, caled, a rhai yn galed iawn!! Mae’r beicio yn dibynnu ar y tywydd i ryw raddau, ond diogelwch sy’n cael y brif flaenoriaeth.

Mae’r testun uchod yn rhoi rhagflas i chi o’r daith (bydd mapiau manwl yn cael ei ddarparu hefyd)

Am ragor o fanylion am y daith, ewch i edrych ar ‘map my ride’

http://www.mapmyride.com

Bala i Llangyndeyrn (Llanidloes) 125.85 milltir

Gwybodaeth arall

Bydd offer cynnal a chadw beiciau ar gael. Bydd angen sicrhau bod y beic yn cael ei wasanaethu’n rheoliaidd a bod rhywfaint o diwbiau sbâr ar gael rhag ofn. Fe fydd cerbyd cymorth ar gael i gefnogi yn ogystal. Bydd y beicwyr yn gyfrifol am eu diogelwch eu hunain – rhaid gwisgo helmed.

Rhai cysylltiadau ychwanegol o’r daith:

http://www.walesdirectory.co.uk/Towns_in_Wales/Bala_Town.htm

http://dinas-mawddwy.wales.info/things-to-do-in-dinas%20mawddwy/

http://www.llanidloes.com/activities/index.html

http://www.rhayader.co.uk/index.php/rhayader/thingstodo/

http://www.walesdirectory.co.uk/Towns_in_Wales/Builth_Wells_Town.htm

http://www.virtualtourist.com/travel/Europe/United_Kingdom/Wales/Dyfed/Llandovery-309529/Things_To_Do-Llandovery-TG-C-1.html

http://www.discovercarmarthenshire.com/business/itinerary-5.html

 

Thanks / Diolch

Ian

IanJones15@hotmail.com

07974 006307

01269 871401

 

About Author: admin